Regulamin

Powrót doStrona głównastrony wyżej
Regulamin Głosowania ONLINE „Szlagieromania” w Telewizji TVT
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem głosowania ONLINE „Szlagierowanii” (zwanego dalej „Głosowaniem”) jest Agencja Interaktywna Projektomania z siedzibą w Piekarach Śląskich, przy ul. Ziętka 15, NIP 6451048704 (zwana dalej „Organizatorem”)
2. Głosowanie prowadzone jest w ramach audycji emitowanej na antenie Telewizji TVT – „Szlagieromania” (zwanej dalej „Audycją”)
3. Celem usługi jest udostępnianie widzom Telewizji TVT możliwości głosowania na wybrany przez siebie utwór muzyczny na liście szlagierów tworzonej w audycji „Szlagieromania”.
4. Zagłosowanie online zgodnie z pkt. 2.2-2.3 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.szlagieromania.pl
 
§2 ZASADY FUNKCJONOWANIA USŁUGI.
 
1. Uczestnikiem Głosowania (zwanym dalej „Uczestnikiem”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletni osoba fizyczna bądź osoba niepełnoletnia, która uzyska zgodę na udział w Głosowaniu od opiekuna prawnego.
2. Każdy Uczestnik może głosować na daną pozycję tylko raz w każdym notowaniu. Zastrzegamy sobie prawo do niezaliczenia głosu, jeśli zostanie uznany za nieważny ze względu na łamanie niniejszego regulaminu.
3. Głosowanie polega na kliknięciu w przycisk "Zagłosuj" przy danym teledysku na stronie www.szlagieromania.pl oraz potwierdzenie oddania głosu jednocześnie akceptując niniejszym regulamin.
4. Propozycje do „Szlagieromanii” przedstawiane są od poniedziałku do piątku na antenie Telewizji TVT od godz. 19:45 do godziny 20:45 Finał Tygodnia w każda niedzielę od godz. 17:30.
5. Notowania Finału Tygodnia „Szlagieromanii” są tworzone na podstawie głosów ONLINE od środy do środy. 
6. Głosy oddane po godz. 24:00 w środę są uwzględniane w następnym notowaniu.
 
§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora (Agencja Interaktywna Projektomania w Piekarach Śląskich, ul. Ziętka 15), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika i wydania nagród Zwycięzcom.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz do poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: „Administrator Danych Osobowych, Agencja Interaktywna Projektomania w Piekarach Śląskich, ul. Ziętka 15”

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Głosowania zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz zawieszenia Głosowania w każdym czasie i bez podania przyczyny. 
2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w dziale Usługi. Reklamacje należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@projektomania.pl.
3. Biuro Reklamy i Marketingu rozpatruje reklamację w terminie do 2 tygodni. O sposobie jej rozpatrzenia powiadamia użytkownika kontaktując się z nim przez wysłanie poczty elektronicznej lub telefonując na numer podany w reklamacji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).