Regulamin

Powrót doStrona głównastrony wyżej
Regulamin Głosowania SMS „Szlagieromania” w Telewizji TVT
 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem głosowania SMS „Szlagierowanii” (zwanego dalej „Głosowaniem”) jest Telewizja TVT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Rynek 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000202106, o kapitale zakładowym w kwocie 85.800 złotych, NIP 6511572203 (zwana dalej „Organizatorem”)
2. Głosowanie prowadzone jest w ramach audycji emitowanej na antenie Telewizji TVT – „Szlagieromania” (zwanej dalej „Audycją”)
3. Celem usługi jest udostępnianie widzom Telewizji TVT możliwości głosowania na wybrany przez siebie utwór muzyczny na liście szlagierów tworzonej w audycji „Szlagieromania”.
4. Usługa jest dostępna dla użytkowników polskich sieci GSM w czasie od 20 sierpnia 2017 do odwołania. Koszt  wysłania wiadomości to 1 zł netto (1,23 zł z VAT)
5. Wysyłanie SMS zgodnego z pkt. 2.2-2.4 jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowej www.telewizjatvt.pl, www.szlagieromaniatvt.pl
 
§2 ZASADY FUNKCJONOWANIA USŁUGI.
 
1. Uczestnikiem Głosowania (zwanym dalej „Uczestnikiem”), na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletni osoba fizyczna bądź osoba niepełnoletnia, która uzyska zgodę na udział w Głosowaniu od opiekuna prawnego.
2. Każdy Uczestnik może głosować na daną pozycję na liście dowolną ilość razy.
3. Wiadomość SMS musi być poprzedzona prefiksem TOP, po którym następuje treść pozdrowień.
4. Głosowanie polega na wysłaniu SMS-a zgłoszeniowego o treści TOP. nr kandydata (TOP.01, TOP.02 itd.) pod numer 71480. W treści SMS należy wpisać nr kandydata, na którego oddaje się głos, a który został zaprezentowany na stronie www.szlagieromaniatvt.pl oraz w propozycjach do Audycji pojawiających się na antenie Telewizji TVT.
5. W odpowiedzi na wysłaną wiadomość system teleinformatyczny realizujący Głosowanie wyśle Użytkownikowi podziękowanie.
6. Propozycje do „Szlagieromanii” przedstawiane są od poniedziałku do piątku na antenie Telewizji TVT od godz. 19:45 do godziny 20:45 Finał Tygodnia w każda niedzielę od godz. 17:30.
7. Notowania Finału Tygodnia „Szlagieromanii” są tworzone na podstawie SMS-ów wysyłanych przez Uczestników od środy do środy. 
8. SMS-y wysyłane po godz. 24:00 w środę są uwzględniane w następnym notowaniu.
9. Podczas każdego Finału Tygodnia pięciu Uczestników, którzy wysłali największą ilość SMS-ów otrzymają nagrody w postaci płyt CD ze śląskimi szlagierami.
 
§3 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Organizatora (Telewizję TVT Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, Rynek 1), wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika i wydania nagród Zwycięzcom.
2. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Organizator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz do poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: „Administrator Danych Osobowych, Telewizja TVT Sp. z o.o., Rynek 1, 44-200 Rybnik”

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator Głosowania zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz zawieszenia Głosowania w każdym czasie i bez podania przyczyny. 
2. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w dziale Usługi. Reklamacje należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres biuro@telewizjatvt.pl. Powinna ona zawierać numer telefonu, z którego wysłano SMSa, czas wysłania SMSa i przyczynę reklamacji.
3. Biuro Reklamy i Marketingu Telewizji TVT rozpatruje reklamację w terminie do 2 tygodni. O sposobie jej rozpatrzenia powiadamia użytkownika kontaktując się z nim przez wysłanie poczty elektronicznej lub telefonując na numer podany w reklamacji.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm.).